Vážený zákazníku,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak Ultra Premium Brands - Central Europe s.r.o. (dále též jako „my“ nebo „UPB“), v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním produktů a služeb zpracovává Vaše osobní údaje.

Smyslem Informačního memoranda je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem tohoto Informačního memoranda. Vaše dotazy zodpovíme na adrese UPB Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8, e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonické lince 274 779 755.

 

1. Obecné informace

UPB má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů zákazníků, které musíme dodržovat a bez poskytnutí Vašich osobních údajů bychom Vám naše produkty a služby nemohli vůbec poskytnout. Osobní údaje zákazníků zpracováváme též nad rámec zákonných povinností, a to pro účely péče o zákazníky, abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb. K tomu potřebujeme v některých případech získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého zákazníka informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních zákazníků, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, nebo zákazníků bývalých.

Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, jako jsou zmocněné osoby, oprávněné osoby nebo zástupci právnických osob, ohledně kterých získáme údaje, při poskytování služeb našim zákazníkům, ačkoliv s nimi nemáme přímý smluvní vztah.

 

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme nejvyšší standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

(a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený legitimní účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování; zpracováváme pouze přesné osobní údaje zákazníků a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;

(b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, změně, zničení či ztrátě osobních údajů, neoprávněným přenosům, jinému neoprávněnému zpracování nebo zneužití;

(c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;

(d) dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji zákazníků, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

 

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je

Ultra Premium Brands - Central Europe s.r.o., se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1442/32, PSČ 10000,  IČ: 25780204, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 69575.

 

2.2. Právní základ pro zpracování a účely zpracovávání

Jako správce UPB určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů a odpovídá za soulad zpracování osobních údajů s příslušnými platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů (zejména nařízení EP a Rady (EU) 2016/679 o  GDPR, dále jen „Nařízení“). Zpracovávat Vaše osobní údaje můžeme pouze na základě některého právního titulu zpracování stanoveného v Nařízení.

 

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu

(a) především pro následující účely dodržení našich právních povinností, zejména

(i) plnění povinnosti postupovat obezřetně,

(ii) předcházení vzniku škod na majetku UPB;

(iii) prevence podvodného jednání, kterému mohou být zákazníci či UPB vystaveni;

(iv) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;

(v) plnění povinností UPB vůči dohledovým a dozorovým orgánům a plnění pravidel obezřetného podnikání;

(vi) splnění archivačních povinností;

(vii) splnění účetních a daňových povinností;

(viii) splnění povinností dle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;

(ix) vedení reklamačních řízení a plnění dalších povinností UPB dle občanského zákoníku plynoucích z vadného plnění či práva na vrácení zboží;

(x) splnění povinností při identifikaci a kontrole zákazníka dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;

(b) za účelem uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi. Osobní údaje jsou potřebné mj. k tomu, aby bylo možné příslušnou smlouvu s Vámi uzavřít a závazky z ní plnit (včetně doručení zboží) bez nepřiměřených právních rizik, včetně ukončení smlouvy s Vámi;

(c) z určitého důvodu oprávněného zájmu UPB, zejména pro

(i) ochranu práv a právem chráněných zájmů UPB, oprávněných příjemců nebo jiných příslušných osob, například při dokládání skutečností, které UPB potřebuje doložit třetím osobám, vymáhání pohledávek nebo jiného uplatnění pohledávek,

(ii) rozvoj a vývoj poskytovaných produktů a služeb;

(iii) řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

(iv) nabízení souvisejících produktů a služeb zákazníkům bez získání jejich souhlasu (pro účely přímého marketingu),

(v) ochrana bezpečnosti majetku a osob nacházejících se v prostorách monitorovaných kamerovým systémem.

Pokud jste spotřebitel, Vaše osobní údaje získané v souvislosti s prodejem zboží přes internet (tj. zejména v e-shopu) nejsou bez Vašeho souhlasu používány pro jiné  účely než pro danou koupi a údaje nejsou předávány  jiným osobám (pokud není toto předání nutné pro danou koupi).

 

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že UPB nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává UPB Vaše osobní údaje pro následující účely:

(a) péče o zákazníky; jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují např. výzkumy trhu; 

(b) zasílání newsletteru a dalších obchodních sdělení;

(c) zasílání drobných darů – dárkových předmětů v rámci marketingových kampaní.

 

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů zákazníků

UPB zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme zejména kontaktní a identifikační údaje, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů zákazníků jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto Informačního memoranda.

Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

Záznam komunikace

UPB může monitorovat a zaznamenávat vybranou komunikaci se zákazníky, zejména písemnou komunikaci a případně i telefonické hovory. V případě pořizování záznamů telefonických hovorů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů nebo s Vaším souhlasem pro účely péče o zákazníka.

 

Kamerové záznamy

UPB může monitorovat a zaznamenávat záznamy Vašeho pohybu, chování a komunikace v prostorech monitorovaných kamerovým systémem (zejména v kamenné prodejně UPB). V případě pořizování kamerových záznamů Vás na to vždy předem upozorníme před vstupem do monitorovaných prostor. Pořízené záběry jsou důvěrné a využíváme je výhradně pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů.

 

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým UPB zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, v  systémech UPB a jejích zpracovatelů. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů UPB může být též automatizované vyhodnocování (profilování) osobních údajů o zákaznících; při tom dochází též k vytváření odvozených údajů o zákazníkovi. To se provádí zejména pro účely péče o zákazníky a marketingové účely.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci UPB a v potřebném rozsahu také třetí osoby - zpracovatelé. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama UPB.

2.5. Příjemci osobních údajů

 

Vaše osobní údaje zákazníků jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům UPB v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji zákazníků, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho jsou Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů zákazníků UPB. Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama UPB. Příjemci osobních údajů mohou být subjekty vymezené v příloze č. 2 tohoto Informačního memoranda.

 

2.5.1. V souladu s příslušnými právními předpisy je UPB oprávněna nebo povinna předávat Vaše osobní údaje:

(a) příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;

(b)  dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání pohledávek UPB za zákazníky.

 

2.5.2. S Vaším souhlasem a v rozsahu podle 2.2.2, předáváme Vaše osobní údaje dále:

(a) jiným osobám za účelem šíření informací, nabízení produktů a služeb UPB či dalších osob zákazníkům (mimo případy přímého marketingu, ke kterému UPB souhlas zákazníků nepotřebuje). Takové předávání budeme v případě udělení Vašeho souhlasu uskutečňovat plně v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v tomto Informačním memorandu, zejména v souvislosti s účely, rozsahem a dobou zpracovávání osobních údajů. Předávat budeme pouze Vaše identifikační a kontaktní údaje v rozsahu potřebném pro daného příjemce. Zákazníci, jejichž osobní údaje budou předány, mohou být vybráni na základě kritérií dohodnutých s daným příjemcem (zejména kritérií sociodemografických, ekonomických či založených na rozsahu a četnosti služeb poskytovaných UPB). Při takovém předávání budeme zvláště pečlivě dbát na to, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti předaných osobních údajů nebo k jejich zneužití.

 

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

2.6.1  Předávání osobních údajů v rámci EU a EHP

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie („EU“) a Evropského hospodářského prostoru („EHP“) nebo v zemích u nichž existuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů, kde sídlí nebo se nacházejí subjekty zpracovávající Vaše osobní údaje a které sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika. UPB, ani subjekty podílející se na zpracování osobních údajů zákazníků, nepředávají osobní údaje dodavatelů do zemí mimo EU a EHP nebo do zemí u nichž neexistuje rozhodnutí Komise o odpovídající ochraně osobních údajů.

V případě, že by se UPB rozhodla pro jiné předání osobních údajů než uvedené v předchozím odstavci, sdělí Vám další informace ve smyslu č. 13 odst. 1. písm. f) Nařízení.

 

2.7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracovává UPB pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. V té souvislosti platí, že osobní údaje zpracovávané UPB :

(a) z důvodu   plnění smlouvy jsou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem;

(b) z důvodu plnění právní povinnosti jsou zpracovávány po dobu stanovenou příslušným právním předpisem

(c) pro účely oprávněných zájmů UPB nebo třetích stran jsou zpracovávány po dobu trvání oprávněného zájmu, pokud nedojde k některé skutečnosti, která má za následek dřívější ukončení zpracování (např. námitka proti zpracování pro účely přímého marketingu), zpravidla jsou osobní údaje zpracovávány po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt;

(d) na základě Vašeho souhlasu jsou zpracovávány po dobu, na kterou byl souhlas udělen, nebo do doby kdy byl Vámi odvolán; není-li stanoveno jinak, je souhlas udělován standardně maximálně na dobu 3 let, po nichž UPB žádá subjekty osobních údajů o opětovné udělení souhlasu.

 

2.8. Právo odvolat souhlas

V tomto Informačním memorandu jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste UPB povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Připomínáme zde, že některé osobní údaje jsme oprávněni zpracovávat k určitým účelům také bez Vašeho souhlasu. Pokud v takovém případě odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme:

(a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky některých svých produktů či služeb, nebo

(b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný.

V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se, prosím, na UPB buď osobně na adrese Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8 nebo písemně na tutéž adresu, e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo na telefonické lince 274 779 755.

 

2.9. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje zákazníků získáváme zejména:

(a) od samotných zákazníků, a to např. při uzavírání smluv týkajících se produktů či služeb UPB nebo při samotném využívání produktů či služeb zákazníky apod.;

(b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);

(c) od třetích osob oprávněných s osobními údaji zákazníka nakládat a předat je UPB při splnění stanovených podmínek,

(d) od zájemců o produkty a služby UPB v rámci marketingových akcí a kampaní;

(e) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů zákazníků.

 

2.10. Právo žádat o přístup k osobním údajům

2.10.1 Pokud nás požádáte o informaci týkající se zpracování Vašich osobních údajů, poskytneme Vám bez zbytečného odkladu veškeré informace a potvrzení o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme a umožníme Vám přístup k těmto osobním údajům a informacím, pro jaké účely jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým byly zpřístupněny a plánované době zpracování, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;

2.10.2 Při splnění dalších předpokladů máte právo požadovat po UPB opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a právo ohledně zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

2.10.3 Máte dále právo, abychom Vám poskytli informaci o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od Vás a právo na to, abychom Vás informovali o případech rozhodování založeném výhradně na automatizovaném zpracování Vašich osobních údajů, včetně použitého postupu a významu a předpokládaných důsledcích pro Vás.

2.10.4 Na Vaši žádost Vám poskytneme  zdarma jednu kopii Vašich zpracováváných osobních údajů. Za další kopie jsme oprávněni Vám účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů.

 

2.11. Právo na opravu a doplnění osobních údajů

2.11.1 Máte právo, abychom Vaše nepřesné nebo neúplné osobní údaje bez zbytečného odkladu opravili nebo doplnili.

 

2.12. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

2.12.1 Nebrání-li tomu povinnosti vyplývající pro UPB z právních předpisů nebo nutnost uchovat osobní údaje pro účely právní ochrany UPB, máte právo na to, aby UPB bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se Vás týkají, pokud:

(a) osobní údaje již UPB nepotřebuje pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

(b) odvoláte souhlas, na jehož základě UPB zpracovává a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování;

(c) vznesete námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování na straně UPB nebo se jedná o zpracování formou přímého marketingu;

(d) UPB zpracovává osobní údaje protiprávně;

(e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti právním předpisem, který se na UPB vztahuje.

 

2.13. Právo na omezení zpracování

2.13.1 Máte právo na to, aby UPB omezila zpracování Vašich osobních údajů, pokud:

(a) namítnete nepřesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;

(b) je zpracování protiprávní, ale vy budete výmaz osobních údajů odmítat a žádat místo toho o omezení jejich použití;

(c) UPB již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale vy je budete požadovat pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(d) vznesete námitku proti zpracování (pro jiný účel než přímý marketing), dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody UPB převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

2.13.2 Je-li zpracování osobních údajů omezeno, bude je UPB, s výjimkou jejich uložení, zpracovávat jen s Vaším souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

2.13.3 Pokud UPB na Vaší žádost omezí zpracování osobních údajů, budete předem upozorněni v případě, že bude omezení zpracování zrušeno.

 

2.14. Právo na přenositelnost údajů

2.14.1 Pokud bude UPB zpracovávat Vaše osobní údaje automatizovaně na základě Vámi uděleného souhlasu nebo uzavřené smlouvy, budete mít právo získat osobní údaje, které se Vás týkají a které jste poskytli UPB, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.  

2.14.2. Bude-li to technicky proveditelné a nebudou-li tomu bránit jiné důvody, UPB na Vaší žádost osobní údaje předá přímo jinému, Vámi určenému správci.

 

2.15. Právo vznést námitku proti zpracování

2.15.1 Výslovně Vás upozorňujeme na to, že v případě, kdy UPB zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu nebo z jiného důvodu svého oprávněného zájmu, máte kdykoli právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají. UPB v takovém případě nebudeme Vaše osobní údaje dále zpracovávat až do doby, kdy bychom prokázali existenci závažných oprávněných důvodů  pro zpracování, které by převažovali nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, s výjimkou zpracování  pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

2.15.1 Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu (včetně profilování), nebudeme Vaše osobní údaje nadále pro tyto účely zpracovávat.

 

2.16. Právo podat stížnost Úřadu na ochranu osobních údajů

Máte právo ohledně zpracování Vašich osobních údajů podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

3. UPB jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá UPB s osobními údaji zákazníků též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o spolupráci s třetími subjekty při, zprostředkování produktů či služeb třetích subjektů nebo spolupráci s třetími subjekty na věrnostních programech. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena UPB.

 

4. Elektronické komunikační prostředky

UPB v rámci péče o zákazníky rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu a užíváním sociálních sítí. Zároveň si uvědomujeme zvláštní povahu poskytování našich produktů a služeb, a proto při používání těchto prostředků a aplikací dbáme na ochranu osobních údajů zákazníků.

Sociální sítě

Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies

Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách.

 

5.  Platnost a účinnost Informačního memoranda

Toto Informační memorandum je platné a účinné ke dni 24. 5. 2018. Aktuální znění Informačního memoranda je uveřejněno na webových stránkách UPB a současně je dostupné na našich prodejních místech a v sídle UPB.


Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

1. Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, údaj o věku nad 18 let, adresa trvalého pobytu, u zákazníka fyzické osoby – podnikatele také IČO a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače, podpis, číslo účtu, který vedeme, datum narození a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

2.Kontaktní údaje - kontaktní adresy, telefonní čísla, e-mailové, faxové adresy či jiné obdobné kontaktní údaje.

3. Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti obchodu. Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí údaje o insolvenčním řízení, nespolehlivém plátcovství DPH.

4. Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, stav pohledávek UPB za Vámi, údaje o provedených platebních transakcích.

5. Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace, záznamy komunikace.

6. Osobní údaje vzniklé naší činností - jde zejména o námi přidělená čísla zákazníka/produktu, data vytvořená vyhodnocením Vašeho transakčního chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (například pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění slevy atd.), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme či nikoliv. Dále může jít o sociodemografické údaje - například věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání.

 

7. Kamerové záznamy pořízené kamerovými systémy.

 

Příloha č. 2 – Příjemci osobních údajů

Dle článku Informačního memoranda označeného jako Příjemci osobních údajů (bodu 2.5) mohou být příjemci identifikačních, kontaktních a dalších v příloze 1 uvedených osobních údajů zákazníků subjekty, které spadají do některé z následujících kategorií dodavatelů zboží a služeb pro UPB:

  • dodavatelé zboží
  • dodavatelé dopravních, přepravních a poštovních služeb
  • dodavatelé IT služeb
  • dodavatelé marketingových služeb
  • dodavatelé účetních služeb
  • dodavatelé právních služeb
  • členové sítě obchodních zástupců UPB
  • obchodní konzultanti UPB

 

About UPB

Naše společnost Ultra Premium Brands je nezávislým, autorizovaným, dynamickým dovozcem a distributorem těch nejkvalitnější a nejluxusnějších alkoholických nápojů. Počátky vzniku naší společnosti se datují zpět do roku 1992, kdy jsme se vydali na dlouhou a náročnou cestu za objevováním nejzajímavějších alkoholických nápojů na této planetě. Domníváme se, že naše portfolio dokládá, že jsme v tomto výběru byli zatím docela úspěšní, ale to neznamená, že spíme na vavřínech. Naopak, jdeme stále dál a je jen na vás, zda se na tuto cestu vydáte s námi.

Ochrana osobních údajů

Designed and developed by ADgency Copyright © 2015
Zavřít
Uživatelské nastavení cookies
Na stránkách používáme cookies, abychom zaručili co nejlepší prohlížení našich stránek. Pokud cookies odmítnete, nemusí stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout všechny
Odmítnout všechny
Uživatelské
Preference uživatele na webu
Přijmout
Odmítnout